Novogradnja hleva

NAZIV AKTIVNOSTI

Novogradnja hleva za rejo krav molznic in mlade živine – ležalni boksi, jama pod hlevom, strojne lope in nakup mobilnega rezervoarja za gnojevko iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018.

POVZETEK 

Leta 2018 je Andraž prevzel domačo kmetijo, ki leži v naselju Galicija v občini Žalec. Obdelujemo 40,19 ha kmetijskih zemljišč, od tega 26,82 ha njiv in 11,98 ha travnikov. 1,39 ha je začasni travnik.

Kmetija je specializirana govedorejska kmetija, usmerjena v prirejo mleka. V letu 2020 je bilo na kmetiji povprečno 89 živali, od tega v povprečju 38 krav molznic. Redimo tudi prašiče in kokoši nesnice.

Reja krav molznic in mlade živine je potekala v starem hlevu, ki je postal premajhen. Potrebno je bilo veliko ročnega dela, še posebej za molžo, zato smo se odločili za novogradnjo hleva za 85 krav molznic in 53 glav mlade živine z ležalnimi boksi in jamo za gnojevko pod hlevom. Ker imamo veliko povpraševanje po mlečnih in mesnih izdelkih, smo bili tudi zaradi tega primorani povečati hlev in s tem povečati prirejo mleka in mesa, ki ga večinoma predelamo. 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naprej smo se lotili izkopa, ki je bil veliko bolj zahteven, kot smo pričakovali. Sledila so betonska dela pod zemljo, ki so bila tudi precejšen zalogaj. Sledila je postavitev ogrodja, kritine in nato montaža notranje opreme. Ko smo novi hlev uhlevili, smo starega podrli. Krit je bil z azbestno kritino, ki smo jo varno odstranili na ustrezno deponijo.

Zgradili smo tudi strojno lopo in kupili mobilni rezervoar za gnojevko.

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • povečanje obsega kmetijske proizvodnje,
  • povečanje količine in kakovosti mleka in mesa,
  • zmanjšanje obsega fizičnega dela v hlevu,
  • kvalitetnejša oskrba in boljše počutje živali.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečana tržna proizvodnja,
  • povečan prihodek,
  • zadovoljni člani družine,
  • dobro počutje živali. 

Povezave: