Program za razvoj podeželja

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, je na podlagi 18. in 53. člena Zakona o kmetijstvu v zvezi s šestim odstavkom 15. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in Javnim razpisom za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete na vlogo stranke Andraž Podpečan, Galicija 51, 3310 Žalec, izdala odločbo o pravici do sredstev.

Andraž Podpečan je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 (link). Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (link) 

UČINKI IN CILJI NALOŽBE

Vrtavkasti zgrabljalnik: Hitrejše opravljeno delo, posledično manjša odvisnost od vremenskih pogojev ter bolj kvalitetno opravljeno delo 

Traktorska škropilnica: Zmanjšana poraba FFS, učinkovitejše in hitreje opravljeno delo 

Motorna kosa – nitkarica: Pomaga pri urejanju okolice 

Dvožična elektroograja: Omogoča pašo goveje živine, predvsem plemenskih telic zaradi doseganja optimalnih prirastov za doseganje dobre mlečnosti kasneje v laktaciji.

Prenosni računalnik in tiskalnik: Z nakupom zmogljivega prenosnega računalnika se je pridobilo na možnosti elektronskega vodenja evidenc ter pridobivanja informacij tržnega in drugega strokovnega pomena.

Plemenske telice: Povečan stalež proizvodnih krav molznic za bistveni delež preko 20 % glede na obstoječi stalež ob prevzemu kmetije, kar bo na dolgi rok zagotavljalo višjo mlečnost na kmetiji ter vnos pozitivnih genov za produkcijo mleka v matično čredo krav molznic.

Povezave: